Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení TJ Sokol Hustopeče

Založení „Sokola“ v Hustopečích nad Bečvou.

Zpracoval Jan Burian.

(Přepsáno z kroniky „Sokola“.)

 

   Myšlenka založiti „Sokola“ v Hustopečích pochází vlastně z Milotic. Družstvo „Hospodář“ soustředilo několik úředníků národně uvědomělých. Kdož by nevzpomněl
br. Čeňka Hofmana? Tito donesli k nám myšlénku sokolskou a našli si zde lidi, na tu dobu velmi uvědomělé, myšlenka se uchytla, rostla a byla v život uvedena.

   Konaly se schůze důvěrné i poradní, rozhovory o myšlénce sokolské, cvičil se zpěv a tak hned na počátku bylo pracováno o povzbuzení národního vědomí v místě samém i v okolí.

   Dne 4. září 1898 pořádána poradní schůze o 3 hod. odpoledne v místnostech u „Lacinů“ ( nynější „Sokolovna“). Přítomno as 55 osob. Pan uč. Dadák z Milotic ujal se slova, krátkou, ale duchaplnou řečí poukázal na důležitost myšlénky sokolské a potřebu, aby se také v našem kraji zřídila jednota „Sokol“ se sídlem v Hustopečích. Proslov byl s nadšením přijat, rovněž tak následující proslov p. uč. R. Kubeše ze Stříteže. Na vyzvání p. uč. Dadáka, kdo pro myšlénku sokolskou žije, pozvedlo veškeré shromáždění ruku. Schůze s přáním mnoha zdaru nové jednotě byla ukončena. Na této schůzi bylo tedy jednomyslně usneseno jednotu v Hustopečích založiti  a dáti ji jméno:

„Hustopečsko-Milotická jednota Sokol“.

   Spojením veškerých činorodých živlů, bez stran dán byl krásný začátek na poli národním ku společné práci. Dne 28. září téhož roku konána pak důvěrná schůze , na níž zvolen byl zařizující výbor a do tohoto zvoleni: Z. A. Bernkop, A. Dadák, E. Holeňa, Štěpán Dřímal, Ed. Dobeš, K. Marolík, K. Popp, Fr. Heger, Z. J. Formánek, Al. Dorazil, Heřman Frydrych, R. Rušar,
a Čeněk Hofman.

   Moravsko – Slezské Obci sokolské zaslán prvopis stanov jednoty a revers ku čl. 32 těchto stanov.

   Schválení stanov, povolení nositi Kroj sokolský u c. k. místodržitelství vymohl a rádcem byl Dr. Ladislav Pluhař, jednatel M. S. O. S. a advokát v Brně. Schválení stanov došlo 18./9. 1898 pod čís. 39401.

   28./9. 1898 pořádána schůze s pořadem:

1) Zpráva jednatele „Sokola“ hranického

2) Nářadí a cvičitel

3) Stejnokroj – prapor

 

1) Br. Jindra Hapala, jednatel  a cvičitel „Sokola“ hranického oznamuje usnesení minulé valné hromady svojí jednoty, že tato přispěje veřejným cvičením k usnadnění a zároveň upevnění myšlénky sokolské. O vnitřní zařízení postarají se domácí členové. Cvičení  provede se odpoledne, I. valná hromada večer v sále „u Lacinů“. Návrh jednoty hranické s nadšením byl přijat. Vstupné stanoveno 20 krejcarů. Den určí se později.

2) Cvičitelem zvolen p. uč. Štěpán Dřímal. Nářadí opatří se později.

3) Ohledně toho promluví p. Bernkop s některou jednotou, pokud by se žádné překážky nenaskytly.

 

   Další pravidelné schůze zařizujícího výboru konány pravidelně každý čtvrtek a neděli. Schůze tyto sloužily k živení myšlénky sokolské a k lepšímu povzbuzení přistupujících členů.

    Dne 24. listopadu 1898 přednášel br. Emil Holeňa  o životě a působení Karla Havlíčka Borovského a hudební kroužek z Milotic přednesl několik čísel hudeb.

   Slíbená účast sokolské jednoty v Hranicích odřeknuta byla starostou hranické br. J Pitznulou pro narukování několika členů a pro nemoc náčelníkovu, takže jednota hranická sama na delší dobu přestala cvičit.

   Usneseno tedy svolati valnou hromadu na svátek Tří Králů dne 6. ledna 1899 a vydána byla následující pozvání:

 

Pozvání.

   Na základě vys. c. k. místodržitelství schválených stanov tělocvičné jednoty Hustopečsko – Milotické  „Sokol“ svolává podepsaný výbor ustanovující valnou hromadu na den 6. ledna 1899 ve 3 hod. odpoledne do místnosti panského hostince „ u Lacinů“ v Hustopečích.

Pořádek:

1)      Formalie

2)      Přednáška o významu a směrech českého „Sokolstva“

3)      Volby: a) starosty, b) místostarosty, c) náčelníka, d) 8 členů výboru,
4 náhradníků a 2 dozorců účetních

4)      Přijímání a zápis členů.

5)      Volné návrhy.

Navržené zápisné obnáší pro člena: zakládajícího 20 zlatých, činného neb přispívajícího 1 zlatý.

Po vyčerpání programu volná zábava.

Ku valné hromadě zve všechny upřímné Čechy vůbec a příznivce zařizující výbor.

 

      Ustanovující valná hromada:

 

   S jednáním započato ve 4 hod. odpoledne a zúčastnilo se ustavující valné hromady dle presenční listiny 47 přítomných, mezi nimi též starosta župy Palackého br. Urbánek ze Vsetína.

   Pan uč. Kubeša navrhuje za předsedu schůze p. Z. A. Bernkopa, za zapisovatele  p. Čeňka Hofmana a Emila Holeňu.

   Zvolený předseda zahájil schůzi krátkým proslovem: V dobách pro národnost naši neutěšených počali se upřímní Čechové a ryzí národovci v různé spolky sdružovati, by po společné úradě spojenými silami ony přemnohé překážky, které nám v dlouholetém boji za národnost a rovnost překážely, z cesty odstranili.

   Z přemnohých těchto spolků, které se ač pod různými firmami, tož přece za stejným cílem sdružily, vynikly v poměrně krátké době a to jedině svým mužným, přísně národním vystupováním a sledováním cíle sobě vytknutého, naše sokolské jednoty. Tyto jednoty sokolské, které veškeren národ československý a to vším právem, svým „národním vojskem“ zove, domohly se velkého úspěchu toho mimo neústupným hájením práv též i tím, že ony podjaly se úkolu uvésti v praktický život nám všem Slovanům sice vrozený, v útrobách našich však ještě dřímající smysl pro čistý demokratismus a bratrství.

   Milí přátelé! Toto vykonávání sobě vytknutého cíle a povinnosti a neočekávaný úspěch, s nímž dílo toto korunováno bylo nadchlo českou veřejnost tou měrou, že každý uvědomělý Čech po tom zatoužil, by i on se „Sokolem“ státi mohl a pak po příkladu svých bratrů své síly zasvětili.

   A tak, milí přátelé, jsme tímto příkladem nadchnuti a vědouce předobře, že i naše síly až vyškolí, mohou prospěti milé vlasti naší, pojali jsme úmysl i v našem zákoutí takové národní vojsko, čili jednotu sokolskou zaříditi, ku kterémužto účelu  jsme dnešní ustanovující valnou hromadu svolali. Ŕeč p. Bernkopa s nadšením byla vyslechnuta. Zprávu a dosavadní činnost přednesl prozatímní jednatel Čeněk Hofman. Ze zprávy této bylo mnoho již předem napsáno. Podotknouti sluší, že na sklonku uplynulého roku pořádal pro své členy a příznivce „Sylvestrovský večírek“, který přítomné pro věc sokolskou zajisté naklonil.

Předčítání stanov předsevzal rovněž br. Hofman.

2) Přednáška br. B. Číhy, učitele z Hor. Jasenky a náčelníka „Sokola“ vsetínského „O významu a účelu Sokolstva“ byla bouřlivě přijata. Škodaje, že přednáška toho nezachovala se k vůli úplnosti celé valné hromady.

   Snad semeno jím zaseté nepadlo ani na skálu ani mezi hloží. Bůh dej, ať klíčí a vyroste z něho mocná  haluz na kmeni M. S. O. S.. Br. župní starosta Urbánek nabídl veškerou podporu a slíbil přátelskou pravici v našem podniku.

3) Volbou aklamací zvoleni:

 starostou jednoty: br. Z. A. Bernkop – obchodník v Hustopečích

 místostarostou: br. A. Dadák – učitel a redaktor v Miloticích

 náčelníkem: br. Emil Holeňa – učitel v Hustopečích

 členové výboru: Čeněk Hofman – adm. v Miloticích

                           Edmund Dobeš – odb. uč. v Hustopečích

                           Rud. Rušar – krejč. mistr v Miloticích

                           Jos. Trlifaj – krjč. mistr v Miloticích

                           Fr. Heger – mlynář v Miloticích

                           Al. Dorazil – rolník v Hustopečích

                           Z. Formánek – obchodník v Hustopečích

                           Karel Bajer – rolník v Hustopečích

 Za náhradníky:   Konstant. Martoch – rolník v Hustopečích

                           František Martoch – rolník v Hustopečích

                           J. Kubeša – kolářský mistr v Hustopečích

                           K. Vahalík – hostinský v Porubě

 Dozorci účetní:  S. Dohnal – obchodník v Hustopečích

                           R. Hrab – rolník v Hustopečích

4) Přijata celá řada nových členů.

5) Spolkovým dnem, na návrh br. starosty – místo čtvrtka bude neděle.

    Br. místostarosta navrhuje přihlásiti se k župě Palackého a j.

 Krátkým proslovem br. starosta schůzi končí a přítomní zazpívali: „Hoj Slované ...“

   K valné hromadě došel vítací telegram br. Osvalda Kotoučka, t. č. náčelníka župy Palackého
a pozdravný dopis br. Č. Rašteckého, člena „Sokola“ pražského.

   Do župního svazku župy Palackého byla jednota přijata dne 3. června 1899.

 

   To byl by asi celkový obrázek  o založení „Sokolu“ u nás. Založen byl v době, kdy v obci bylo vše rozhádáno až běda! A právě tyto poměry přinutily k jeho založení. Nebyl zařízen, aby rozbíjel, neb aby štval, ale aby rozbité spojoval, nepřátele smířil a stal se tak středem všech upřimných a dobrých Čechů.