Jdi na obsah Jdi na menu
 


Současnost TJ Sokol Hustopeče

   Dne 7.2.2009 se konala každoroční Valná hromada místní TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o.s.. Tato byla po čtyřech letech volební a přinesla změny ve výboru TJ. Po mnoha letech předsedování se pan Antonín Kopřiva rozhodl dále již nekandidovat a uvolnit místo mladším. O práci v TJ  byl zájem, a proto mohli členové do nového sedmičlenného výboru volit z deseti kandidátů a do tříčlenné revizní komise ze čtyř kandidátů.

   Předsedou VV TJ byl zvolen Arnošt Pavlištík, tajemníkem Slavoj Haška, hospodářem Josef Hýža, členy Zdeněk Dohnal, Petr Horák, Miroslav Hýža a Vladislav Frydrych, náhradníky Libuše Těšická, Václav Blažek a Marek Kozelský. Předsedkyní revizní komise byla zvolena paní Alena Davidová, členy Jiří Dohnal a Jaroslava Perutková, náhradníkem Vlastimil Vahala.

   Všem končícím členům výkonného výboru i revizní komise patří poděkování za jejich práci v uplynulých letech, jednalo se o práci dobrovolnou, bezplatnou, na úkor vlastního volného času, což v dnešní uspěchané době již není zcela obvyklé. Zvláštní poděkování patří panu Antonínu Kopřivovi, který dlouhá léta nesl na svých bedrech tíhu celé TJ. O tom, že to nebyla snadná záležitost svědčí i výdaje v uplynulých čtyřech letech, kdy nejnižší náklady za rok činily 552 592,- Kč a nejvyšší dokonce 791 718,- Kč. Podařilo se rekonstruovat fotbalové hřiště, ve spolupráci s úřadem městyse vybudovat víceúčelové hřiště s osvětlením, připravit projektovou dokumentaci na výstavbu nové tělocvičny a dalších sportovišť na školní zahradě.Nový výbor si klade za cíl na tyto kroky navázat dokončením úpravy okolí hrací plochy a jeho dalším zvelebováním. Chce vést všechny své členy a uživatele sportovního areálu k tomu, aby si vybudovaných sportovišť vážili, neničili je a naopak, aby byli nápomocni při jejich údržbě a rozvoji.

   Prázdná sportoviště však neslouží svému účelu, proto chceme zorganizovat několik soutěží pro občany našich obcí, abychom je přivedli na naše sportoviště. Účelem těchto soutěží nejsou ani tak hodnotné sportovní výkony, jako snaha vytáhnout lidi od televizorů, počítačů k vzájemnému setkávání a poznávání, což se může kladně projevit i v ostatních sférách života obce.

   K naplňování sportovních aktivit jsou v TJ ustanoveny 4 oddíly- oddíl kopané, stolního tenisu, volejbalu a turistiky. To ale neznamená, že se nebudeme snažit připravit sportovní klání i v jiných sportovních odvětvích. O aktuálním dění v TJ se budeme snažit informovat na oficiálních webových stránkách TJ na adrese http://www.tjsokolhustopece.estranky.cz/

   Vedle sportovního areálu se  chce nový výbor více zaměřit i na údržbu případně i rekonstrukci budovy naši Sokolovny. Tajným přáním je vrátit Sokolovně i její původní tvář, což by určitě vedle budovy zdravotního střediska a opravovaného zámku výrazně prospělo k zkrášlení naší obce. Zde už se však dostáváme k cílům, které jsou velmi výrazně nad finanční možnosti naší TJ. Přesto se budeme snažit připravit takový projekt, abychom se mohli pokusit dosáhnout na finanční prostředky v některém z dotačních programů.

   Bohužel naše sportovní činnost je finančně velmi nákladná – největší část prostředků odebere doprava na zápasy, dále delegačné rozhodčím, přihlášky do soutěží, pronájmy tělocvičny a sportovišť, sečení hřiště, obnova dresů, míčů a další. Zde můžeme ušetřit pouze tím, že zrušíme některé mužstvo, naší snahou je ale pravý opak. Chceme do našich aktivit přitáhnout co nejvíce občanů, zejména mládeže. Dá se říci, že naše příjmy plně pokryjí náklady na sportovní aktivity, ale s vlastní údržbou či dalším rozvojem sportovního areálu je to již horší. Každá finanční podpora je pro nás velmi důležitá a jsme za ni vděční. Velmi mile nás proto překvapilo, jaké množství hodnotných darů se nám podařilo nashromáždit do tomboly letošního maškarního plesu od místních firem, podnikatelů a občanů. Výrazně se nám tímto vylepšil příjem z této akce a všem dárcům patří naše velké poděkování.

Zase se začíná vše točit kolem peněz, proto nebudu již déle unavovat a raději Vás pozvu na jarní fotbalová klání, jejichž rozpis najdete na vývěsce na Sokolovně a na našich internetových stránkách. Pokud se chcete sami protáhnout, tak 1. května chceme na kolech navštívit vojenský prostor Libava, 10. května pěšky Pulčínské a Čertovy skály v Lidečku (odjezd vlakem v 7.01 hodin) a snad se znovu uskuteční tradiční tenisový turnaj. Další aktivity závisí na Vašem zájmu, pořádat akce bez účasti totiž nemá význam.

 

 

                                      Za výbor TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, o.s.

                                                                 Ing. Arnošt Pavlištík